Dyrektora Przedszkola - Barbara Maroszek

Praca na stanowisku dyrektora stanowi idealne połączenie zainteresowań, pasji, wykształcenia oraz
doświadczenia zawodowego.

Ukończyłam studia Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe Edukacja
i wspomaganie dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera, podyplomowe studia Zarządzanie
w oświacie oraz różnorodne formy doskonalenia zawodowego między innymi: kurs I i II stopnia
Kinezjologii Edukacyjnej (Brain Gym) – metody dr Paula Dennisona, „Jak nauczyć
sześciolatka trudnej sztuki czytania”, „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem”, „Formy
kreacji plastycznej w wieku Przedszkolnym”, „Planowanie działań wychowawczo
–dydaktycznych”. Wykształcenie, praktyka zawodowa, szczególnie na stanowisku nauczyciela
doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego, dyrektora PM nr 20 w Sosnowcu, nauczyciela
Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu, inspektora Wydziału Edukacji w UM Sosnowiec oraz
Dyrektora PPP nr 2 w Sosnowcu, przygotowały mnie do pracy w zawodzie.

Przez ponad trzydzieści lat pracy każde stanowisko wzbogacało moje doświadczenie,
pozwoliło pozyskać wiele cennych umiejętności, pogłębiało wiedzę metodyczną i merytoryczną,
nauczyło bardzo dobrej komunikacji z osobami o różnych typach osobowości oraz dało możliwość
poznania i odpowiadania na potrzeby dzieci, uczniów oraz ich rodziców, opiekunów.
W pracy wykorzystuje metody aktywizujące, twórcze myślenie i działanie co wpływa na harmonijny
rozwój wychowanka. W działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się
dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, stwarzając warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi we
wszystkich sferach osobowości.

 

Nasi Partnerzy: