Przejdź do treści

Nasze przedszkole funkcjonuje od 1 września 2011 roku. Mieści się w Sosnowcu Zagórzu przy ulicy Braci Mieroszewskich 7, w piętrowym budynku. W przedszkolu znajduje się osiem sal dydaktycznych. Funkcjonalne i bezpiecznie urządzone sale posiadają kolorowe umeblowanie, atrakcyjne zabawki i ciekawe pomoce dydaktyczne.

Placówka posiada plac zabaw pokryty bezpieczną nawierzchnią ze sztucznej trawy, piaskownice oraz nowoczesne, kolorowe urządzenia. Dzieci mogą tutaj aktywnie spędzać czas.

Przedszkole powstało z myślą o dzieciach. Chcemy, aby było ono dla nich niezwykłym przedszkolem, gdzie będą czuły się dobrze, rozwijały swoją dziecięcą wyobraźnię i fantazję, chętnie zdobywały wiadomości i umiejętności. Chcemy, aby było ono miejscem, które będzie intrygowało, ciekawiło i wzbudzało pozytywne wrażenia.

Co robimy

Misją Akademii Pana Kleksa jest stworzenie bezpiecznego, rozwijającego i przyjaznego środowiska edukacyjnego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Koncentrujemy się na tworzeniu pozytywnego i inspirującego środowiska, w którym dzieci harmonijnie się rozwijają, zdobywają umiejętności społeczne oraz naukowe i czerpią radość z nauki i odkrywania świata. Doskonale wiemy, że każde dziecko ma swój ogromny potencjał. Naszym zadaniem jest pomóc im odkrywać i rozwijać te niezgłębione możliwości.

Korzystamy z aplikacji

Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowawcą i dydaktyczną, tym samym naszym przedszkolakom zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Zapewniamy:

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci oferujemy zajęcia:

Codzienną pracę dydaktyczno – wychowawczą opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, Programie wychowania przedszkolnego „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” oraz na obudowie dydaktycznej dla 5 i 6 latków „Ciekawa zabawa” Wydawnictwa Nowa Era. ​

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Edukacja języka angielskiego realizowana jest zgodnie z autorskim programem nauczania języka angielskiego „Angielski z książką i muzyką” autorstwa Marii Weiss.

Ponadto realizujemy wewnętrzne projekty edukacyjne oraz zadania programów / projektów / kampanii ogólnopolskich:​

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:
1. Tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy.
2. Prowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.
3. Zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
4. Udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych, kształtowanie orientacji przestrzennej.
5. Rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością.
6. Zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.
7. Kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów.
8. Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki.
9. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki.
10. Wykorzystywanie myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę.
11. Rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki.
12. Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych.
13. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem.
14. Wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów.
15. Budowanie więzi w grupie przedszkolnej, rozwijanie wiary we własne możliwości.
16. Współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu.
17. Kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki.
18. Udział w akcjach propagujących działalność twórczą.
19. Rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Czas realizacji projektu edukacyjnego wrzesień 2023 – maj 2024, wszystkie grupy przedszkolne.
Koordynatorzy projektu – nauczyciele poszczególnych grup.

Projekt rozwijania czytelnictwa skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat, zainspirowany ogólnopolską kampanią „Cała Polska czyta dzieciom”.  Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej. Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla przedszkolaków.

Zabawa w teatr wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowi również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości.

Główne założenia projektu:
1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-motorycznej.
2. Stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych.
3. Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej.
4. Promowanie wartościowej literatury dla dzieci.
5. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
6. Rozbudowanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych.
7. Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
8. Pozyskanie rodziców jako sprzymierzeńców kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
9. Oswajanie ze sceną: odpowiednie zwrócenie się do publiczności, dykcja, siła głosu.
10. Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu.
11. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
12. Udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci.

Czas realizacji projektu edukacyjnego październik 2023 – czerwiec 2024, wszystkie grupy przedszkolne.
Opracowanie: Magdalena Krzysztańska.

III edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem projektu edukacyjnego ekologiczno-plastycznego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Cele projektu:
1. Poszerzenie świadomości ekologicznej.
2. Kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego.
3. Racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.
4. Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą.
5. Zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.
6. Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne.
7. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji.
8. Przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski.
9. Tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
10. Zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej.
11. Rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia.
12. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, rozwijanie zdolności poznawczych.
13. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
14. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
15. Kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.
16. Dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka.

Czas realizacji projektu edukacyjnego wrzesień 2023 – maj 2024, wszystkie grupy przedszkolne.
Koordynatorzy projektu – nauczyciele poszczególnych grup.

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu, najmłodsi poznają/utrwalą zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają w proekologicznej edukacji, rozwijają u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie, przyswajanie wiedzy poprzez zabawę.

Czas realizacji projektu edukacyjnego październik 2023 – maj 2024, wszystkie grupy przedszkolne.
Koordynator: Jolanta Boczar.

Największy ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii, ochrony przyrody i życia w zgodzie z naturą, dla przedszkoli i szkół podstawowych. Działania edukacyjne przeprowadzane w placówkach przedszkolnych na terenie województwa śląskiego (organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna). Celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia będą poruszały następujące zagadnienia:
1. Prawidłowe odżywianie – „Żywienie na wagę zdrowia”.
2. Aktywność fizyczna – „Żywienie na wagę zdrowia”.
3. Higiena rąk / profilaktyka chorób zakaźnych / promocja szczepień – „Szkoła czystych rąk”; akcja „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”.
4. Promieniowanie słoneczne – „Brązowo, ale czy zdrowo?
5. Rodzaje dymów oraz ich unikanie – „Czyste powietrze wokół nas”.

Czas realizacji projektu edukacyjnego październik 2023 – maj 2024, wszystkie grupy przedszkolne.
Koordynatorzy projektu – nauczyciele poszczególnych grup.

IV edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtuje się w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii i szacunku dla ludzi różnych zawodów.

Poprzez pokazywanie różnych technik uczniowie rozwijają swoją aktywność twórczą, wyobraźnię i kreatywność. Raz w miesiącu dzieci według własnego pomysłu wykonują laurki, które mają przybliżyć bohatera poszczególnego miesiąca. Opiekunowie projektu dostarczają lub wysyłają serdeczne karteczki do wybranych osób. 

W poszczególnych miesiącach wykonujemy kartki dla:
– październik: „Kurierzy, Przewoźnicy”;
listopad: „Pracownik socjalny”;
grudzień: „Osoby samotne, starsze, bezdomne” – przebywające w ośrodkach pomocy oraz wsparcia;
styczeń: „Wolontariusze”;
luty: „Przewoźnik turystyczny”;
marzec: „Stolarz”;
kwiecień: „Drogowiec i Transportowiec”;
maj: „Pracownik przemysłu spożywczego”.

Czas realizacji projektu edukacyjnego październik 2023 – maj 2024, wszystkie grupy przedszkolne.
Koordynatorzy projektu – nauczyciele poszczególnych grup.

Kontynuacja warsztatów współczesnego dziennikarstwa, które sięgają po najnowocześniejsze kanały komunikacji z odbiorcą. Nowe media nie tylko istotnie zdefiniowały teraźniejszość. Bez nich już nikt nie wyobraża sobie przyszłości.

To niezwykle skuteczne narzędzia komunikacji: bycia, funkcjonowania, tworzenia, działania. Zapraszamy do miejsca, które bezproduktywność zamienia w produktywność, dając konkretne umiejętności i zdolności, bez których zawody przyszłości nie będą funkcjonować. Wprowadzimy dzieci w świat rozmowy i wywiadów, zaprosimy przed kamerę, opowiemy, jak bezpiecznie poruszać się powinny dzieci w sieci, powiemy, czym jest netykieta.

Czas realizacji projektu edukacyjnego wrzesień 2023 – maj 2024, grupy: Biedronki, Delfinki, Cyferki, Tygryski.
Prowadząca – Trenerka Kreatywnego Rozwoju Dzieci.

Koordynator Akademii Młodego Menadżera: Anna Hacuś – dziennikarka, dyrektor artystyczny Agencji Kreatywnej BeSpoke PR, autorka artykułów prasowych.

VI Edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Głównym celem projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Istotne jest, aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.

Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

Czas realizacji projektu edukacyjnego październik 2023 – maj 2024, grupa: Cyferki.
Koordynator projektu – Justyna Mila.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny. Cel główny projektu: wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci poprzez wykorzystanie różnych form aktywności twórczej w postaci zabaw parateatralnych oraz przedstawień w oparciu o bajki terapeutyczne.

Cele szczegółowe projektu:
1. Akceptacja przez dziecko samego siebie.
2. Rozwijanie wyobraźni.
3. Poprawne wyrażanie przez dziecko swoich emocji oraz uczuć.
4. Stymulowanie procesów emocjonalnych i poznawczych.
5. Utożsamianie się z bohaterami w celu rozpoznania ich uczuć oraz emocji.
6. Zapoznanie dzieci ze sposobami rozwiązywania problemów.
7. Budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do życia.
8. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka.
9. Pobudzanie inwencji twórczej dziecka – poszerzanie słownictwa dzieci.
10. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
11. Budowanie umiejętności odróżniania przez dziecko dobra od zła.
12. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie przez dziecko w sytuacjach dla niego trudnych.

Czas realizacji projektu edukacyjnego październik 2023 – maj 2024, grupa: Cyferki.
Koordynator projektu – Justyna Mila.

Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” proponuje szereg zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawy programowe nauczania przedszkolnego.

Są to zajęcia nie wymagające dodatkowych kosztów.

Nasza kadra

Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola “Akademia Pana Kleksa” spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w placówkach przedszkolnych. Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Z pasją realizują swoje zawodowe cele i plany. Potrafią sprostać wysokim wymaganiom Dyrekcji przedszkola.

Najważniejsze jednak jest to, że nasi nauczyciele kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią ich pracy jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Zadaniem nauczyciela jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych.

Dodatkowo nasz personel jest wspierany przez specjalistyczną kadrę zewnętrzną.